ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Obch. podm.

Obchodní podmínky pro e-shop Spuchlák:
 
Níže uvedené obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě spol. Spuchlák - Dušan Spuchlák - Drogerie, vinařské a zahrádkářské potřeby. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Spuchlák, se sídlem v Malackách, Pezinská ulice 5862, IČO 140 55 864, zapsaného na Okresním úřadě Malacky číslo živnostenského registru 106-1619. Kontaktní informace naleznete v sekci "Kontakty".
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i souvisejícími předpisy.
 
Podnikatelem se rozumí:
 
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
 
Objednávky
 
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou zřejmé z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Možnosti objednávky
 
Objednávat lze následujícími způsoby:
 
  • Prostřednictvím elektronického obchodu (dále jen "e-shop")
  • Elektronickou poštou (pokud je již zákazník registrován)
  • Osobně
Předmět smlouvy
 
Předmětem smlouvy je zboží, které si zákazník zakoupí prostřednictvím e-shopu spol. Spuchlák, který je umístěn na stránce www.spuchlak.cz. U zboží je běžná tolerance v rozdílech 5% (množství, rozměr, délka) na technickém parametru prodávaného sortimentu. Výjimku tvoří motory a elektrická zařízení, která podléhají zákonným normám.
 
Povinnosti kupujícího
 
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce potřebné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky, tj.:
 
  • Jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího,
  • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH,
  • Kód a název zboží dle ceníku,
  • Způsob odebrání a dopravy,
  • Dodací adresa (je-li jiná než adresa bydliště),
  • Všechny další údaje, které kupující považuje za důležité.

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná.

 
Storno objednávky je možné do 24 hodin od uskutečnění objednávky. A to e-mailem na objednávky@spuchlak.sk, nebo telefonicky na čísle 00421 911 016 340 Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v době, kdy již předal zboží dle původní objednávky přepravci.
 
Informace o cenách a typu dopravy naleznete v sekci doprava.
 
V případě, že nakupující již nějakým způsobem poukázal finanční obnos na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit.
 
Zákazník je o své objednávce informován e-mailem ihned po jejím uskutečnění.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými Občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dále zákony pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.
 
Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravený zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen "obch. Z.") a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
 
Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků ao způsobu použití. Je-li to nutné vzhledem k povaze výrobku, zabezpečuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.
 
Odstoupení od smlouvy (spotřebitel – nepodnikatel)
 
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, s nímž současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. . Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit - písemný projev lze zaslat i přes online formulář - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů má kupující právo odstoupit bez jakékoli sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.
 
 
Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Včetně kupní ceny musí zahrnovat i náklady na poštovné, které zákazník zaplatil při objednávce zboží (obchodník si ale může naúčtovat dodatečné dodací náklady, pokud zákazník výslovně žádal o nestandardní nebo expresní dodávku). Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.
 
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebováno, nebo částečně spotřebováno - vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody, která mu vznikla. Nárok na úhradu vzniklé škody je společnost Spuchlák oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího ve vrácené kupní ceně - snížením částky vrácené zákazníkovi.
 
Odstoupení od smlouvy ( podnikatel )
 
V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
 
Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 18/2018 Z.z., o ochraně osobních údajů.
 
V souladu se zákonem nemůže zákazník odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
 
a) poskytnutí služby, jestliže její poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a došlo-li k úplnému poskytnutí služby;
 
b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků zákazníka, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho zákazníka;
 
c) zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze;
 
d) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud zákazník tento obal rozbalil;
 
e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen;
 
f) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 
g) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;
 
h) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
 
i) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 
j) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, jestliže jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem zákazníka a zákazník prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 
Průzkum spokojenosti zákazníků
 
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 
Závěrečná ustanovení
 
Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy, nebo v souvislosti se změnou na trhu. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 30.04.2023 a v plném rozsahu ruší předchozí obchodní podmínky.

 

TECHNICKÁ PODPORA

V případě problémů , nebo pokud máte jiné technické dotazy kontaktujte prosím od 8:00 do 16:00:

Pro změnu, storno nebo reklamaci:
Tel.: +421 911 016 340
Pro technické info ohledne produktu:
Tel.: +421 911 118 518
Mail.: objednavky@spuchlak.sk